Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over penergetic b

Hoe werkt/wat doet penergetic b?
 • Bevordert vorming, ontwikkeling en herstel (regeneratie) van bodemleven.
 • Activeert en stimuleert de groei en ontwikkeling van microflora, microfauna en microben waaronder nuttige schimmels en bacteriën zoals bijv. Mycorrhiza en Trichoderma schimmels.
 • Zorgt ervoor dat extra vocht en voedingsstoffen vastgelegd worden aan, en uitgewisseld worden met het klei-humuscomplex.
Wat zijn de effecten van een toepassing met penergetic b?
 • De betere groei en ontwikkeling van microflora, microfauna en microben zorgt ervoor dat de aerobe omzetting van organisch materiaal bevorderd wordt zoals de vertering van oogstresten en omzetting daarvan in humus. Deze versnelling van het verteringsproces in de bodem zorgt voor een stabiel composteringsproces (humificatie)
 • Op eenzelfde manier maken actievere microflora, microfauna en microben meer mineralen vrij in de bodem (mineralisatie). Zo bevordert penergetic b het oplossen van essentiële voedingsstoffen, zoals bijvoorbeeld fosfor uit de bodem die anders niet beschikbaar zijn voor de planten.
 • Daarnaast versterkt de activering van Mycorrhiza schimmels het microbieel leven in de bodem (het zgn. microbioom = een verzamelnaam voor alle bacteriën, schimmels en andere micro-organismen die in de bodem leven). Het netwerk van Mycorrhiza schimmeldraden in de bodem zorgt ervoor dat er extra vocht en nutriënten worden aangevoerd en beschikbaar zijn voor de plant.
 • Tenslotte wordt de bodem door de stimulatie van allerlei nuttige schimmels en bacteriën zoals bijv. Trichoderma schimmels weerbaarder tegen allerlei vormen van stress.
 • Door penergetic b wordt de bodemvruchtbaarheid blijvend verbeterd en de bodemstructuur (composteringsproces) geoptimaliseerd. Ook wordt de weerbaarheid en het productievermogen en daarmee de (landbouwkundige) waarde van de bodem sterk verhoogd.
 • Het is daarmee een duurzame booster voor een toekomstbestendige landbouw.
 • Kortom: penergetic b zorgt voor een WEERBARE BODEM.
In welke teelten en wat voor gronden kan penergetic b worden gebruikt?
 • Het kan op alle grondsoorten worden toegepast.
 • Toepassing is mogelijk in alle (zowel bedekt als onbedekt geteelde) gewassen, zowel in akkerbouw-, tuinbouw- als ruwvoedergewassen incl. fruitteelt, sierteelt, glasteelten en biologische landbouw.
Kan penergetic b in tankmix worden toegepast met andere producten?
 • Ja, penergetic b kan in een tankmix worden toegepast met elk ander product: chemische of groene gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, biostimulanten, hulpstoffen, enzovoort. Mengen met drijfmest is ook mogelijk.
 • In tankmix met gewasbeschermingsmiddelen kan penergetic b de werking van de middelen versterken zoals bijv. bij glyfosaat.
 • Toegevoegd aan grote hoeveelheden drijfmest (in menging toegepast of na het uitrijden van de drijfmest) kan penergetic b het effect van bodemverbetering versterken door versnelde omzetting van drijfmest in humus en nutriënten.
Waarom moet penergetic b ruim voor het zaaien, planten of poten worden toegepast?
 • Het bodemleven heeft tijd nodig om op de toepassing van penergetic b te reageren. Het vraagt minimaal 7 tot 10 dagen om bodemprocessen op gang te brengen, zoals het activeren van nuttige microflora en microfauna en het opstarten van het humificatie- en mineralisatieproces.
 • In meerjarige teelten zoals in appel/peer, steenvruchten, boomkwekerijgewassen of druiven wordt het aanbevolen om penergetic b minimaal 30 dagen voor de penergetic p toepassing toe te passen. Het bodemleven kan zich dan tijdig voorbereiden op de start van het seizoen.
 • N.B. Een penergetic b toepassing kan evengoed 60-90 dagen voor het zaaien, poten of planten worden uitgevoerd met hetzelfde positieve effect!
Waarom is een na-oogst behandeling bijv. in de herfst zo effectief? Is dit geen weggegooid geld?
 • Een na-oogst behandeling van penergetic b activeert het bodemleven om gewasresten te verteren en deze om te zetten in organische stof, voedingsstoffen en humus. Dit proces is een combinatie van humificatie en mineralisatie dat direct na de oogst start en de gehele winter en tot ver in het voorjaar doorgaat.
 • Door dit ‘verteringsproces’ al direct na de oogst te ondersteunen, worden extra voedingsstoffen omgezet en vastgelegd. Daarnaast wordt effectieve1) organische stof en humus aan de bodem toegevoegd wat de structuur (de luchtigheid) van de bodem verbetert.
 • Tenslotte is de bodemactiviteit in de herfst en winter ook trager waardoor processen langer duren. Met de ondersteuning van een najaarstoepassing van penergetic b worden de processen vanaf de start versneld en versterkt. Zo wordt de bodem optimaal voorbereid op het volgende seizoen.

1) Effectieve organische stof oftewel stabiele organische stof is organische stof die na 1 jaar nog niet volledig afgebroken is. Deze organische stof heeft langwerkend positief effect op bodemstructuur en draagt effectief bij aan het klei-humus complex (CEC)

Kan penergetic b toegepast worden over de vorst?
 • Penergetic b kan ook op bevroren grond worden aangebracht, maar het begint pas effect te hebben als het bodemleven met de stijging van de temperatuur actief wordt.
Kun je penergetic b overdoseren? Is er misschien een risico op gewasschade?
 • De draagstof in penergetic b (melasse) is een natuurlijke onschadelijke stof. Hierop is de elektromagnetische lading aangebracht. Daarnaast bevat penergetic b geen andere inhouds- of actieve stoffen. Er is nog nooit een melding geweest van nadelige effecten van een toepassing, ook niet bij overdosering. We durven daarom te stellen dat je penergetic b niet te hoog kunt doseren en niet te vaak kunt toepassen.
 • Een hogere dosering kan onder sommige omstandigheden zinvol zijn. Het positieve effect van een hogere dosering van bijv. 4 of 8 l/ha is dat de extra elektromagnetische biostimulatie ervoor zorgt dat het composterings- en humificatieproces in de bodem nog actiever en krachtiger functioneert waardoor grotere organische componenten (bijv. dood plantmateriaal zoals achtergebleven wortels, stengels of andere grovere oogstresten) sneller worden afgebroken. Dit wordt ook wel ‘oppervlakte-composteren’ of ‘veldcomposteren’ genoemd. Planten zullen daar niet negatief op reageren. 
 • Toepassing van een hogere dosering is echter onder normale omstandigheden economisch niet rendabel. 
Waarom heeft penergetic b zoveel invloed op de vorming, ontwikkeling en groei van Mycorrhiza schimmels?
 • Mycorrhizae vormen een symbiose met plantenwortels en vergroten door het koloniseren van de bodem het bereik van plantenwortels tot wel 200 keer. Ze leveren zo het noodzakelijke vocht en essentiële voedingsstoffen die planten nodig hebben om gezond te kunnen groeien
  (zie video over mycorrhizae: http://www.youtube.com/watch?v=ArYM7BePpso).
 • De frequenties van de elektromagnetische biostimulatie in penergetic b zijn specifiek afgestemd op de ‘eigen’ frequenties van nuttige schimmels zoals mycorrhizae. Hierdoor worden juist deze schimmels extra gestimuleerd in hun groei en ontwikkeling.
 • Verschillende officiële onderzoeken bevestigen dit en geven bewijs dat het gebruik van penergetic b de vorming van mycorrhizae daadwerkelijk bevordert.
Moet penergetic b ook worden in- of ondergewerkt?
 • Na toepassing hoeft penergetic b niet te worden in- of ondergewerkt. De elektromagnetische lading is sterk genoeg om flink diep in de bodem door te dringen en bodemleven te beïnvloeden. Ook in teelten zonder grondbewerking zoals meerjarige teelten of ‘no-till farming’ is penergetic b effectief.
Kan penergetic b ook over planten heen gespoten of gegoten worden?
 • Penergetic b moet rechtstreeks op de grond worden aangebracht vóór het zaaien, planten of poten.
 • In meerjarige gewassen moet penergetic b worden toegepast voordat er vegetatie ontstaat.
Kan penergetic b ook gebruikt worden in teelten op substraat?
 • Nee, een toepassing in substraatteelt is niet zinvol. Met penergetic b stimuleer je microbiologisch leven in de bodem en aangezien er in substraat doorgaans weinig microbiologische activiteit is, zal er naar verwachting nauwelijks of geen merkbaar effect zijn.
Kan penergetic b toegepast worden via druppelirrigatie/fertigatie?
 • Het wordt aanbevolen om met penergetic b de hele oppervlakte te behandelen omdat op die manier het beste resultaat wordt verkregen.
 • Als een volvelds bodemtoepassing niet mogelijk is, kan penergetic b worden toegepast via druppelirrigatie/fertigatie.
Waarom zou ik penergetic b inzetten?
 • Verhoogt het aantal en de activiteit van nuttige schimmels en bacteriën in de bodem
 • Stimuleert de activiteit van bodemleven dat betrokken is bij de humificatie waardoor de omzetting van organische stof naar humus wordt versneld.
 • Geeft een boost aan de ontwikkeling van Mycorrhiza schimmels in de bodem.
 • Verbetert de bodemvruchtbaarheid.
 • Zorgt voor aanvoer en binding van extra water en nutriënten waardoor minder bemesting nodig is.
 • Optimaliseert de bodemstructuur waardoor de bodem luchtiger wordt en meer water kan vasthouden wat zorgt voor een betere warmtebalans in de bodem.
 • Door een lossere bodemstructuur is de grondbewerking gemakkelijker (minder kracht, minder brandstof nodig).
 • Vermindert uitspoeling van voedingselementen.
 • Significante kwaliteitsverbetering van de bodem door een optimale omzetting van mest en oogstresten (compostering en humuficatie).
 • Optimale bemestende werking door betere aanvoer van voor de plant beschikbare voedingsstoffen (mineralisatie en nitrificatie).
 • Meer zuurstof in de bodem waardoor wortels meer ruimte, meer lucht en meer voeding hebben om te groeien.
 • De bodemvruchtbaarheid wordt duurzaam verbeterd en de bodem wordt weerbaar.
 • Geeft geen residu (bevat geen actieve stof).
 • Zorgt voor een weerbare bodem.
 • Is een zeer effectief ingrediënt in weerbare teeltsystemen.
In welke verpakking is penergetic b te koop?
 • Penergetic b wordt in een 10 liter verpakking aangeboden.
In welke dosering moet penergetic b worden toegepast?
 • De dosering van penergetic b is in het eerste toepassingsjaar 2 l/ha ongeacht grondsoort en ongeacht het gewas waarin het wordt toegepast.
 • In opvolgende jaren kan de dosering bij toepassing op hetzelfde perceel in bijna alle gevallen ieder jaar met 0,5 l/ha worden verminderd totdat uiteindelijk de minimum dosering van 0,5 l/ha is bereikt. Alleen wanneer er sprake is van een gewas met meerdere teeltrondes per jaar (zoals bijv. sla of radijs) dan is de uiteindelijke minimum dosering 1 l/ha.
 • N.B. op gronden die bekend staan om hun zeer slechte bodemtoestand (qua bodemstructuur, voedingssituatie of vochthuishouding) kan de dosering worden verhoogd naar 3 l/ha of kan meerjarig een hogere dosering worden toegepast om een maximaal effect te krijgen.
Waarom is de dosering van penergetic b niet een vaste lage dosering?
 • Bij de eerste toepassing van penergetic b kost het meer energie om het bodemleven in een actievere ‘staat van paraatheid’ te brengen. In het tweede jaar is dit al wat gemakkelijker omdat het bodemleven ‘gewend’ is aan de elektromagnetische biostimulatie die penergetic b geeft. Over de jaren raakt het bodemleven ingespeeld op de toepassing van penergetic b totdat uiteindelijk nog slechts een onderhoudstoepassing nodig is van 0,5 l/ha (bij meerdere teeltrondes in een kalenderjaar is dat 1,0 l/ha).
Wat kost penergetic b mij als teler?
 • De adviesprijs van penergetic b is 40 € per liter.
 • Met een dosering van 2 l/ha (1e toepassingsjaar) kost penergetic b u als teler 80€/ha per toepassing. Bij een toepassing in het voorjaar en in het najaar is dat 160€/ha/jaar.
 • Verhoogt het aantal en de activiteit van nuttige schimmels en bacteriën in de bodem
 • Stimuleert de activiteit van bodemleven dat betrokken is bij de humificatie waardoor de omzetting van organische stof naar humus wordt versneld.
 • Geeft een boost aan de ontwikkeling van Mycorrhiza schimmels in de bodem.
 • Verbetert de bodemvruchtbaarheid.
 • Zorgt voor aanvoer en binding van extra water en nutriënten waardoor minder bemesting nodig is.
 • Optimaliseert de bodemstructuur waardoor de bodem luchtiger wordt en meer water kan vasthouden wat zorgt voor een betere warmtebalans in de bodem.
 • Door een lossere bodemstructuur is de grondbewerking gemakkelijker (minder kracht, minder brandstof nodig).
 • Vermindert uitspoeling van voedingselementen.
 • Significante kwaliteitsverbetering van de bodem door een optimale omzetting van mest en oogstresten (compostering en humuficatie).
 • Optimale bemestende werking door betere aanvoer van voor de plant beschikbare voedingsstoffen (mineralisatie en nitrificatie).
 • Meer zuurstof in de bodem waardoor wortels meer ruimte, meer lucht en meer voeding hebben om te groeien.
 • De bodemvruchtbaarheid wordt duurzaam verbeterd en de bodem wordt weerbaar.
 • Geeft geen residu (bevat geen actieve stof).
 • Zorgt voor een weerbare bodem.
 • Is een zeer effectief ingrediënt in weerbare teeltsystemen.
 • Verhoogt het aantal en de activiteit van nuttige schimmels en bacteriën in de bodem
 • Stimuleert de activiteit van bodemleven dat betrokken is bij de humificatie waardoor de omzetting van organische stof naar humus wordt versneld.
 • Geeft een boost aan de ontwikkeling van Mycorrhiza schimmels in de bodem.
 • Verbetert de bodemvruchtbaarheid.
 • Zorgt voor aanvoer en binding van extra water en nutriënten waardoor minder bemesting nodig is.
 • Optimaliseert de bodemstructuur waardoor de bodem luchtiger wordt en meer water kan vasthouden wat zorgt voor een betere warmtebalans in de bodem.
 • Door een lossere bodemstructuur is de grondbewerking gemakkelijker (minder kracht, minder brandstof nodig).
 • Vermindert uitspoeling van voedingselementen.
 • Significante kwaliteitsverbetering van de bodem door een optimale omzetting van mest en oogstresten (compostering en humuficatie).
 • Optimale bemestende werking door betere aanvoer van voor de plant beschikbare voedingsstoffen (mineralisatie en nitrificatie).
 • Meer zuurstof in de bodem waardoor wortels meer ruimte, meer lucht en meer voeding hebben om te groeien.
 • De bodemvruchtbaarheid wordt duurzaam verbeterd en de bodem wordt weerbaar.
 • Geeft geen residu (bevat geen actieve stof).
 • Zorgt voor een weerbare bodem.
 • Is een zeer effectief ingrediënt in weerbare teeltsystemen.

Veelgestelde vragen over penergetic p

Hoe werkt/wat doet penergetic p?
 • Het bevordert en versnelt biologische processen in de plant. Naast de stofwisseling (opname en verwerking van nutriënten) stimuleert en versterkt penergetic p ook het immuunsysteem van de plant, de fotosynthese en de aanmaak en het gebruik van eiwitten en hormonen.
 • Het versterkt het eigen herstellende vermogen van de plant.
 • Het stimuleert de wortelgroei en zorgt voor een actievere interactie met micro-organismen in de wortelzone (door uitscheiding van grotere hoeveelheden signaalstoffen). Hierdoor worden extra voedingsstoffen in de bodem vrijgemaakt en via het wortelstelsel opgenomen door de plant.
 • Het zet biologisch leven in en om de plant aan tot een verhoogde activiteit. 
Wat zijn de effecten van een toepassing met penergetic p?
 • Een sterkere plant die zich beter ontwikkelt.
 • Maakt de plant weerbaarder en verhoogt de tolerantie voor stress.
 • Het verhoogt de productiviteit van de plant (opbrengst in kwantiteit en kwaliteit).
 • Maakt de plant minder gevoelig voor allerlei stressfactoren.
 • Het stabiliseert en versterkt de plant en stimuleert de groei.
 • Door toename in efficiëntie van opname, transport en gebruik van voedingsstoffen wordt de stofwisseling gestimuleerd.
 • Het stimuleert micro-organismen in de wortelzone om meer en sneller water en nutriënten aan te voeren. Daarnaast bevordert het de interactie met het bodemleven de natuurlijke opname van voedingsstoffen door de plant.
 • Kortom: penergetic p zorgt voor een WEERBARE PLANT.
Welk effect heeft penergetic p op microbieel leven op en in de plant?
 • Net als microbieel leven in de bodem, wordt microbieel leven op en in de plant door penergetic p aangezet tot een verhoogde activiteit. Zo zullen pathogeen-onderdrukkende microben zoals bijvoorbeeld Pseudomonas en Bacillus soorten in hun activiteit worden gestimuleerd. Daarnaast stimuleert penergetic p entomopathogene schimmels, zoals die van de genera Beauveria, Metarhizium, Lecanicillium en Isaria.
In welke teelten en wat voor gronden kan penergetic p worden gebruikt?
 • Het kan op alle grondsoorten worden toegepast.
 • Toepassing van penergetic p is mogelijk in nagenoeg alle, zowel bedekt als onbedekt geteelde gewassen, zowel in akkerbouw-, tuinbouw- als ruwvoedergewassen incl. fruitteelt, sierteelt, glasteelten en biologische landbouw, maar m.u.v. de paddenstoelenteelt. Penergetic p kan namelijk een remmend effect op de groei van paddenstoelen hebben.
De dosering van penergetic p in peulvruchten en peulgroenten is maar liefst 500 ml/ha. Waarom is dat zo?
 • Uit proeven is gebleken dat vlinderbloemigen minder goed op meerdere lagere doseringen van penergetic p reageren en bij een éénmalige hoge dosering wel een goede reactie geven.
Waarom gaat de dosering penergetic p in sommige gewassen omlaag aan het eind van de teelt of na de 1e bloei?
 • In proeven is vastgesteld dat de dosering penergetic p in sommige gewassen verlaagd kan worden aan het eind van de teelt. In de adviesschema's zie je dan na de 1e bloei of vanaf de 1e oogst in ‘doordragende’ gewassen zoals snijbloemen of tomaten een lagere adviesdosering. In die gewassen wordt meerdere keren een lagere dosering toegepast i.p.v. 1x een veel hogere dosering. Het is gebleken dat planten hierop veel beter reageren.
Kan penergetic p in tankmix worden toegepast met andere producten?
 • Ja, penergetic p kan in een tankmix worden toegepast met elk ander product: chemische en groene gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, biostimulanten, hulpstoffen, enz.
Kan penergetic p toegepast worden door middel van druppelirrigatie/fertigatie?
 • Ja, penergetic p kan probleemloos toegepast worden via het druppelirrigatie/fertigatie systeem. Onderzoek heeft aangetoond dat gewassen uitstekend reageren op een dergelijke toepassing van penergetic p.
In een jong gewas spuit je veel penergetic p op de bodem rondom de plant. Is de werking dan nog wel voldoende?
 • Ook bij toepassing op een nog heel jong en klein gewas, zal penergetic p volwaardig werken. De elektromagnetische lading op penergetic p werkt namelijk ook via de bodem in op de plant.
Kun je penergetic p overdoseren? Is er een risico bij veelvuldig gebruik?
 • De doseringen en frequentie in gebruik zijn afgestemd op het gewas en getoetst op hun effecten. Ze gelden als richtlijn. Er is wel enige flexibiliteit in het aantal keren dat je penergetic p toepast, maar de geadviseerde dosering moet bij benadering worden aangehouden voor een optimaal effect.
 • Penergetic p kan gedurende langere tijd, zelfs ‘continu’, gebruikt worden. Het heeft geen nadelige effecten zolang de geadviseerde doseringen worden aangehouden. Langdurig continue gebruik is echter niet noodzakelijk omdat het geen meststoffen bevat, maar slechts een draagstof met daarop aangebrachte elektromagnetische lading.
Waarom zou ik penergetic p inzetten?
 • Activeert de symbiose tussen bodemleven en wortelmilieu (bodem-wortel-plant).
 • Verbetert opname, transport en verwerking van voedingsstoffen.
 • Verbetert groei.
 • Versterkt de plant in het omgaan met stressfactoren zoals hitte, droogte, zout en zoninstraling.
 • Verhoogt de kg-opbrengst.
 • Verbetert de kwaliteit van het eindproduct.
 • Maakt vermindering van gebruikte meststoffen mogelijk.
 • Zorgt voor een betere beworteling en een steviger plant.
 • Verbetert de smakelijkheid van ruwvoedergewassen (incl. grasland/weiland).
 • Zorgt voor een weerbare plant.
 • Is een zeer effectief ingrediënt in weerbare teeltsystemen.
In welke verpakking is penergetic p te koop?
 • Penergetic p wordt in een 2,5 liter verpakking aangeboden.
In welke dosering en wanneer moet penergetic p worden toegepast?
 • De dosering van penergetic p is per gewas of gewasgroep verschillend.
 • De dosering varieert van 100 tot 500 ml/ha per toepassing in 1-6 x toepassingen. Voor een hele teelt komt de totale dosering dan uit op 0,4-1,4 l/ha.
 • Zie hieronder een tabel met per gewas(groep) het aantal toepassingen, de doseringen per toepassingen en de  tijdstip(pen) van toepassing. Zie ook de gewasschema’s onder Timing & doseringen.
Wat kost penergetic p mij als teler?
 • De adviesprijs van penergetic p is 50 €/liter.
 • Zo kost de toepassing gedurende een hele teelt 20-70€/ha zoals in bijv.
  • sla of andere bladgroenten (2x 200 ml/ha) of maïs (1x 400 ml/ha) = 400 ml/ha = 20€/ha per teelt.
  • erwten of bonen (1x 500 ml/ha) of wortelen (2x 250 ml/ha) = 500 ml/ha = 25€/ha per teelt.
  • aardappelen (3x 400 ml/ha) of peren (4x 300 ml/ha) = 1,2 l/ha = 60€/ha per teelt.
 • Verhoogt het aantal en de activiteit van nuttige schimmels en bacteriën in de bodem
 • Stimuleert de activiteit van bodemleven dat betrokken is bij de humificatie waardoor de omzetting van organische stof naar humus wordt versneld.
 • Geeft een boost aan de ontwikkeling van Mycorrhiza schimmels in de bodem.
 • Verbetert de bodemvruchtbaarheid.
 • Zorgt voor aanvoer en binding van extra water en nutriënten waardoor minder bemesting nodig is.
 • Optimaliseert de bodemstructuur waardoor de bodem luchtiger wordt en meer water kan vasthouden wat zorgt voor een betere warmtebalans in de bodem.
 • Door een lossere bodemstructuur is de grondbewerking gemakkelijker (minder kracht, minder brandstof nodig).
 • Vermindert uitspoeling van voedingselementen.
 • Significante kwaliteitsverbetering van de bodem door een optimale omzetting van mest en oogstresten (compostering en humuficatie).
 • Optimale bemestende werking door betere aanvoer van voor de plant beschikbare voedingsstoffen (mineralisatie en nitrificatie).
 • Meer zuurstof in de bodem waardoor wortels meer ruimte, meer lucht en meer voeding hebben om te groeien.
 • De bodemvruchtbaarheid wordt duurzaam verbeterd en de bodem wordt weerbaar.
 • Geeft geen residu (bevat geen actieve stof).
 • Zorgt voor een weerbare bodem.
 • Is een zeer effectief ingrediënt in weerbare teeltsystemen.
 • Verhoogt het aantal en de activiteit van nuttige schimmels en bacteriën in de bodem
 • Stimuleert de activiteit van bodemleven dat betrokken is bij de humificatie waardoor de omzetting van organische stof naar humus wordt versneld.
 • Geeft een boost aan de ontwikkeling van Mycorrhiza schimmels in de bodem.
 • Verbetert de bodemvruchtbaarheid.
 • Zorgt voor aanvoer en binding van extra water en nutriënten waardoor minder bemesting nodig is.
 • Optimaliseert de bodemstructuur waardoor de bodem luchtiger wordt en meer water kan vasthouden wat zorgt voor een betere warmtebalans in de bodem.
 • Door een lossere bodemstructuur is de grondbewerking gemakkelijker (minder kracht, minder brandstof nodig).
 • Vermindert uitspoeling van voedingselementen.
 • Significante kwaliteitsverbetering van de bodem door een optimale omzetting van mest en oogstresten (compostering en humuficatie).
 • Optimale bemestende werking door betere aanvoer van voor de plant beschikbare voedingsstoffen (mineralisatie en nitrificatie).
 • Meer zuurstof in de bodem waardoor wortels meer ruimte, meer lucht en meer voeding hebben om te groeien.
 • De bodemvruchtbaarheid wordt duurzaam verbeterd en de bodem wordt weerbaar.
 • Geeft geen residu (bevat geen actieve stof).
 • Zorgt voor een weerbare bodem.
 • Is een zeer effectief ingrediënt in weerbare teeltsystemen.

Veelgestelde vragen over penergetic b en penergetic p

Waarom is het opvolgend na elkaar inzetten van penergetic b en penergetic p zo effectief?
 • Door penergetic b en penergetic p opvolgend toe te passen in een spuitschema, worden de effecten van beide producten gecombineerd en het resultaat geoptimaliseerd.
  • Penergetic b activeert het bodemleven zoals Mycorrhiza schimmels waardoor er extra aanvoer, opslag en beschikbaarheid van water en nutriënten is.
  • Penergetic p bevordert biologische processen in de plant en zorgt voor extra wortelgroei met een actievere interactie met micro-organismen in de wortelzone. Hierdoor worden meer water en voedingsstoffen opgenomen wat resulteert in een verhoogde productiviteit van de plant. Daarbij worden biologische processen zoals de stofwisseling en de fotosynthese van de plant gestimuleerd zodat voedingstoffen sneller en efficiënter worden getransporteerd en benut.
Hoeveel tijd moet er zitten tussen het toepassen van penergetic b en penergetic p?
 • De tijd tussen een toepassing van penergetic b en een opvolgende toepassing van penergetic p is minimaal 10 dagen voor gewassen die gezaaid, geplant of gepoot worden en 30 dagen in meerjarige gewassen.
Waarom mag ik penergetic p NIET mengen in tankmix met penergetic b?
 • Je kunt penergetic b en penergetic p niet mengen omdat ze fundamenteel verschillende, tegengestelde effecten hebben.
 • Bovendien verschilt de optimale toepassing en het optimale toepassingsmoment van beide producten nogal (penergetic b vóór zaai, planten of poten in een volvelds bodemtoepassing en penergetic p in een volvelds toepassing over het gewas gedurende het groeiseizoen).
 • Daarnaast ondersteunt penergetic b juist de opslag van voedingsstoffen en humus terwijl penergetic p de benutting van voedingsstoffen stimuleert (‘nutriëntenmobilisatie’). Het samen inzetten zou het proces van opslag, opname, transport en efficiënte benutting van voedingsstoffen kunnen verstoren.
Wat zijn indicatoren waaraan je kunt zien dat het penergetic concept (b + p) werkt?
 • Tijdens de eerste groeifase kan (een enkele keer zelfs al na alleen een toepassing van penergetic b) een betere wortelgroei en/of betere gewasontwikkeling worden waargenomen. Bladontwikkeling en snellere groei kunnen andere indicatoren zijn.
 • Gedurende de teelt zijn mogelijk verschillen in bladontwikkeling, biomassa, vruchtzetting of vruchtgrootte zichtbaar tussen niet behandelde gedeeltes van het perceel en de delen waar penergetic b en penergetic p zijn toegepast. Dit beeld is zeker niet altijd zichtbaar, maar wanneer zich stressvolle omstandigheden voordoen is de kans op een zichtbaar verschil het grootste.
 • Tenslotte kunnen met behulp van analyses van diverse meetparameters verschillen worden gemeten en worden vastgelegd tussen niet behandelde gedeeltes van het perceel en de delen waar penergetic b en penergetic p zijn toegepast. Voorbeelden zijn opbrengst in kg of kwaliteit, brix, stikstofgehalte, suikergehalte, fotosynthese activiteit, biomassa of resultaten uit bladsap- of bodemanalyse.
Mogen penergetic b en penergetic p toegepast worden in de biologische landbouw?
 • Toepassing is toegestaan in zowel gangbare als biologische teelten. Zowel penergetic b als penergetic p zijn door FiBL (SKAL) goedgekeurd voor toepassing in de biologische landbouw.
Hoe kan het dat penergetic b en penergetic p de plant beter beschermen tegen hitte en droogte?
 • Penergetic b activeert het bodemleven waardoor nuttige bodem-koloniserende schimmels zoals Mycorrhizae beter gedijen. Hierdoor is er een verhoogde wateraanvoer en wordt het watervasthoudend vermogen van de bodem vergroot. In hitte- of droogteperiodes heeft de plant daardoor meer water en nutriënten tot zijn beschikking en daarmee verbetert het de gewasgezondheid.
 • Als naast penergetic b ook penergetic p wordt gebruikt, zullen planten efficiënter water en nutriënten opnemen waardoor de gevoeligheid voor hitte- en droogtestress nog verder afneemt en de vitaliteit van de plant langer standhoudt en het gewas langer kan doorgroeien.
Hoe kan zo'n kleine hoeveelheid per hectare voldoende zijn?
 • In een verpakking penergetic b of penergetic p zitten triljoenen moleculen. Elk afzonderlijk deeltje is behandeld met de Penergetic-technologie en heeft zo een extra activerende lading meegekregen.
 • Wanneer het product wordt toegepast (gemengd met water of met bijv. vloeibare meststof), worden deze deeltjes verspreid over een gebied en vormen ze als het ware een "raster" van elektromagnetische lading, dat vervolgens zijn effecten overdraagt aan de omgeving.
Heeft de draagstof melasse zelf ook een werking in de bodem of op de plant?
 • Nee, de hoeveelheid melasse die met penergetic b en penergetic p wordt toegediend is voor een meetbare werking te gering. Melasse fungeert alleen als draagstof voor de elektromagnetische lading.
Hoe moeten penergetic b en penergetic p bewaard worden?  -  LET OP!
 • Bewaar penergetic b en penergetic p in een koele, droge en vorstvrije ruimte (max. temp. 35°C).
 • LET OP: Houdt penergetic b en penergetic p uit de buurt van elektromagnetische bronnen.
 • LET OP: Bewaar penergetic b en penergetic p niet op een metalen ondergrond omdat de straling dan ‘weg kan lekken’. Plaats de penergetic verpakking op een niet-geleidende, bij voorkeur houten, ondergrond.
Wat is de houdbaarheidstermijn van penergetic b en penergetic p?
 • De houdbaarheid van penergetic b en penergetic p is 18 maanden vanaf de productiedatum.
Kan de elektromagnetische lading van penergetic in de bewaring andere producten beïnvloeden?
 • Het bewaren van een ander (bijv. microbieel) product naast penergetic b of penergetic p beïnvloedt de houdbaarheid en werking van dat product niet zolang de producten in hun verpakking bewaard worden.
 • Producten die bacteriën of schimmels bevatten mogen pas vlak voor het toepassen fysiek met penergetic b of penergetic p gemengd worden omdat ze bacteriën en schimmels te vroeg kunnen activeren.
Is penergetic b of penergetic p schadelijk voor mens, dier of milieu?
 • Nee, penergetic b en penergetic p zijn beiden volkomen onschadelijk voor mens, dier en milieu.
Is de elektromagnetische lading die op penergetic b en penergetic p is aangebracht niet schadelijk voor de mens?
 • Nee, de kracht en intensiteit van de lading op penergetic b en penergetic p is zeer beperkt en komt overeen met de elektromagnetische lading van biologische systemen. Deze ligt in het bereik van enkele picoTesla d.w.z. ca. 5-10 pT = 5-10 x 10-6 microTesla (µT) = 0,000005-0,000010 µT.
  N.B. 1 microTesla (µT) = 1.000.000 picoTesla (pT) en 1 picoTesla (pT) = 0,000001 micro Tesla (µT).
 • Ter vergelijking:
  • Een magneet op een prikbord of een koelkast heeft een kracht van 1 T (Tesla).
  • De sterkte van het aardmagnetisch veld ligt tussen 30 µT (bij de evenaar) en 60 µT (bij de polen). In Nederland is de sterkte ongeveer 50 µT (dit is 50.000.000 pT). Deze stralingssterkte noemt men ook wel het achtergrondniveau. Deze waarde ligt ruim onder de blootstellingslimiet voor statische magnetische velden. Zonder het aardmagnetisch veld kunnen wij niet leven. Zo oriënteren dieren zich op dit veld (bijv. vogels zoals trekvogels of duiven).
  • De wettelijke maximale grenswaarde voor elektromagnetische straling in de EU-landen ligt tussen 0,2 en 1 µT (NL = 0,4 µT = 400.000 pT)!
  • De aanbevolen blootstellingslimiet voor magnetische velden van elektrische apparaten in en om het huis is 100 µT (100.000.000 pT). Dat geldt ook voor elektriciteitsnetwerken (o.a. hoogspanningslijnen) in de buurt van woningen.
  • CONCLUSIE: Zowel penergetic b als penergetic p geven dus een minimaal stralingsniveau die een factor 100.000 lager ligt dan de maximale grenswaarde in de EU voor elektromagnetische straling en die een factor 20 lager ligt dan de aanbevolen blootstellingslimiet voor magnetische velden van elektrische apparaten in en om het huis.
 • Verhoogt het aantal en de activiteit van nuttige schimmels en bacteriën in de bodem
 • Stimuleert de activiteit van bodemleven dat betrokken is bij de humificatie waardoor de omzetting van organische stof naar humus wordt versneld.
 • Geeft een boost aan de ontwikkeling van Mycorrhiza schimmels in de bodem.
 • Verbetert de bodemvruchtbaarheid.
 • Zorgt voor aanvoer en binding van extra water en nutriënten waardoor minder bemesting nodig is.
 • Optimaliseert de bodemstructuur waardoor de bodem luchtiger wordt en meer water kan vasthouden wat zorgt voor een betere warmtebalans in de bodem.
 • Door een lossere bodemstructuur is de grondbewerking gemakkelijker (minder kracht, minder brandstof nodig).
 • Vermindert uitspoeling van voedingselementen.
 • Significante kwaliteitsverbetering van de bodem door een optimale omzetting van mest en oogstresten (compostering en humuficatie).
 • Optimale bemestende werking door betere aanvoer van voor de plant beschikbare voedingsstoffen (mineralisatie en nitrificatie).
 • Meer zuurstof in de bodem waardoor wortels meer ruimte, meer lucht en meer voeding hebben om te groeien.
 • De bodemvruchtbaarheid wordt duurzaam verbeterd en de bodem wordt weerbaar.
 • Geeft geen residu (bevat geen actieve stof).
 • Zorgt voor een weerbare bodem.
 • Is een zeer effectief ingrediënt in weerbare teeltsystemen.
 • Verhoogt het aantal en de activiteit van nuttige schimmels en bacteriën in de bodem
 • Stimuleert de activiteit van bodemleven dat betrokken is bij de humificatie waardoor de omzetting van organische stof naar humus wordt versneld.
 • Geeft een boost aan de ontwikkeling van Mycorrhiza schimmels in de bodem.
 • Verbetert de bodemvruchtbaarheid.
 • Zorgt voor aanvoer en binding van extra water en nutriënten waardoor minder bemesting nodig is.
 • Optimaliseert de bodemstructuur waardoor de bodem luchtiger wordt en meer water kan vasthouden wat zorgt voor een betere warmtebalans in de bodem.
 • Door een lossere bodemstructuur is de grondbewerking gemakkelijker (minder kracht, minder brandstof nodig).
 • Vermindert uitspoeling van voedingselementen.
 • Significante kwaliteitsverbetering van de bodem door een optimale omzetting van mest en oogstresten (compostering en humuficatie).
 • Optimale bemestende werking door betere aanvoer van voor de plant beschikbare voedingsstoffen (mineralisatie en nitrificatie).
 • Meer zuurstof in de bodem waardoor wortels meer ruimte, meer lucht en meer voeding hebben om te groeien.
 • De bodemvruchtbaarheid wordt duurzaam verbeterd en de bodem wordt weerbaar.
 • Geeft geen residu (bevat geen actieve stof).
 • Zorgt voor een weerbare bodem.
 • Is een zeer effectief ingrediënt in weerbare teeltsystemen.